Περιγραφή

descΜε το έργο IPv-Park θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ένα ανταγωνιστικό και έξυπνο σύστημα διαχείρισης φωτοβολταϊκών πάρκων μέσω της εκπλήρωσης των 5 κύριων στόχων του:

 • Την επιβεβαίωση της απόδοσης των Φ/Β πάρκων, ακόμα και σε επίπεδο μεμονωμένων πάνελς.
 • Την επίτευξη παρακολούθησης Φ/Β πάρκων σε πραγματικό χρόνο, και ιδιαίτερα την ανίχνευση με καινοτόμο τρόπο ψευδών και μη συναγερμών.
 • Την ανάπτυξη καινοτόμου εργαλείου προληπτικής συντήρησης Φ/Β πάρκων.
 • Την ελαχιστοποίηση των κοστών συντήρησης-λειτουργίας και παρακολούθησης Φ/Β πάρκων.
 • Την ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερμών (έως 90%) από τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία τους και, συνεπώς, την αποτελεσματικότητά τους.

Επικεντρώνοντας τις προσπάθειες και τους πόρους για την έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων για την ανάλυση θερμικών εικόνων, και την ενσωμάτωση δεδομένων παρακολούθησης από τους υπάρχοντες αισθητήρες, θα αναπτυχθεί ένα έξυπνο «σπονδυλωτό» σύστημα διαχείρισης. Αυτό το νέο προϊόν θα αντιμετωπίσει την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των Φωτοβολταϊκών Πάρκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και θα συμβάλει στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από τον ήλιο με τρόπο πλέον αποδοτικότερο.

Πιο συγκεκριμένα οι διακριτοί τεχνολογικοί στόχοι είναι:

 • Ανάλυση θερμικής απεικόνισης Φ/Β πάρκων σε πραγματικό χρόνο για την αναγνώριση πιθανών ελαττωμάτων των πάνελ: Θα ερευνηθούν και αναπτυχθούν νέες μέθοδοι και αλγόριθμοι για αξιόπιστη ανίχνευση και εντοπισμό των μη αποδοτικών φωτοβολταϊκών ηλιακών πάνελ που θα βασίζονται στην ανάλυση θερμικής απεικόνισης. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας αριθμός αλγορίθμων για να εντοπίζεται όποια πιθανή αιτία εμποδίζει την υψηλή απόδοση των πάνελ, λόγω σπασμένου Φ/Β στοιχείου ή γυαλιού, διαρροής νερού, σπασμένων σημείων συγκόλλησης, ελαττωματικών συνδέσμων, κλπ.
 • Ανάλυση θερμικής απεικόνισης για ευφυή επιθεώρηση και παρακολούθηση φωτοβολταϊκών: Θα αναπτυχθούν καινοτόμοι αλγόριθμοι για την περιμετρική προστασία των Φωτοβολταϊκών Πάρκων (PVP) κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας αυτής θα είναι η παροχή νέων αλγορίθμων για την χωρική και χρονική ανάλυση των κινούμενων αντικειμένων (τα ζώα, τους ανθρώπους, κλπ), την κατηγοριοποίηση των αντικειμένων και τον εντοπισμό οποιασδήποτε ύποπτης συμπεριφοράς ανθρώπινων τροχιών (π.χ. εισβολείς με ανάρμοστη είσοδο στην περίμετρο).
 • Πολυφασματική επεξεργασία για επιπλέον βελτίωση έγκαιρης διάγνωσης ελαττωμάτων των πάνελς, αλλά και επιτήρηση του Φ/Β πάρκου: Ο συνδυασμός θερμικών και οπτικών εικόνων προσφέρει χρήσιμες λειτουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, με την διερεύνηση μια έξυπνης συγχώνευσης των θερμικών και οπτικών εικόνων, θα αναγνωριστούν τόσο τα ελαττώματα των πάνελς, όσο και θα ενισχυθεί η επιτήρηση του χώρου με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης και προστασίας από κλοπή και βανδαλισμό, αντίστοιχα.
 • Έξυπνη άντληση δεδομένων και οπτικών αναλύσεων για την οπτικοποίηση Φ/Β δεδομένων: Ο στόχος αυτός διακρίνεται σε δύο: α) την ανάπτυξη αλγορίθμων άντλησης που θα είναι σε θέση να συνυπολογίσει τα δεδομένα που προκύπτουν από πολλαπλές πηγές, όπως θερμικές εικόνες και ενσωματωμένους καταγραφείς των πάνελς και β) να παρέχει καινοτόμες απεικονίσεις της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάρκων προς εντοπισμό πιθανών πηγών φθοράς των πάνελς και αναποτελεσματικής απόδοσης μεμονωμένων ηλιακών πάνελς.
 • Ευφυής τοπική σήμανση συναγερμού: Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια ενότητα λογισμικού που θα συνδυάζει μετρήσεις από διακριτές πηγές, προκειμένου να εντοπιστούν σε πραγματικό χρόνο βλάβες στον Φ/Β εξοπλισμό και να σημάνουν αντίστοιχοι συναγερμοί. Αυτός ο ευφυής παράγων θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες αναγνώρισης επιτυχίας ή αποτυχίας με την αποδοχή ανάδρασης μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών που θα εκθέσει.
 • Βελτιστοποίηση ροής πληροφοριών: Οι γραμμές επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση δεδομένων στον κεντρικό εξυπηρετητή αναμένεται να έχουν μικρή κίνηση. Ο στόχος είναι να επιλεχθούν η κατάλληλη συμπίεση, τα μέσα ροής πληροφορίας και τα πρωτόκολλα με τα οποία θα επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας / συμπίεσης και να αναπτυχθεί μια ενότητα που θα τα εφαρμόσει σε πραγματικό χρόνο.
 • Ορισμοί κριτηρίων του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS): Ο στόχος είναι να καθοριστεί το κατάλληλο σύνολο κανόνων - πολιτικών και οι προτεινόμενες ενέργειες συντήρησης που θα επιτρέψουν στο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων να οργανώσει με επιτυχία την διαδικασία συντήρησης του εξοπλισμού του Φ/Β πάρκου.
 • Πλαίσιο διασύνδεσης με CMMS: Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ του συστήματος διαχείρισης των φωτοβολταϊκών και του CMMS. Το πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα δεδομένων, τα οποία υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των παρόχων CMMS, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα θα υποστηρίξει ένα μεγάλο αριθμό των υφιστάμενων ή νέων εφαρμογών CMMS.
 • Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε ένα υπάρχον Φωτοβολταϊκό Πάρκο εν λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσει και να αναπροσαρμόσει το σύστημα, και να προετοιμάσει όλα τα modules ως τελικά προϊόντα έτοιμα για την αγορά.